گالری تصاویر
پیوندهای مهم
  • پورتال امام خمینی
  • دفتر مقام معظم رهبری
  • ریاست جمهوری
  • معاونت امور مجلس
  • نقشه جامع علمی کشور
  • Ministry of Science, Research and Technology
  • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
جدول تعرفه کنسولی

 

 

سفارت جمهوری اسلامی ایران - کپنهاگ

جدول کنسولی

نرخ تعرفه صدور و تصدیق اوراق واسناد مربوط به اشخاص حقیقی ، حقوقی و معاملات اداری و قضایی

مصوب 17/05/1395 هيئت وزيران جمهوري اسلامي ايران

 

تعرفه به کرون دانمارک

شرح

ردیف

الف) امور مربوط به سجلات و احوال شخصیه

150

صدور شناسنامه

1

150

                                                                      تعویض شناسنامه

2

263

صدور نخستین شناسنامه المثنی

3

563

صدور دومین شناسنامه المثنی

4

308

تغییر نام و یا نام خانوادگی

5

188

حل اختلاف سند سجلی

6

15

تایید عکس اتباع ایرانی ( هر فطعه )

7

100

صدور گواهی تجرد

8

150

اولین کارت شناسایی ملی

9

300

المثنی کارت شناسایی ملی

10

100

صدور اجازه ازدواج اتباع ذکور ایرانی در خارج از کشور

11

200

صدور پروانه زناشویی

12

135

ثبت ازدواج

13

310

ثبت طلاق ( در شرایط حضور زوجین )

14

398

ثبت طلاق ( یکطرفه بدون استعلام مرکز )

15

720

ثبت طلاق ( یکطرفه با مجوز مرکز )

16

135

اخذ آثار انگشتان در نمایندگی

17

135

درخواست صدور گواهی عدم سوء پیشینه

18

100

ترجمه شناسنامه ( صفحه اول )

19

165

صدور گواهی تأهل ( و یا ترجمه کامل شناسنامه )

20

200

ثبت و تصدیق وصیت نامه

21

200

تحریر ، تنظیم و تصدیق صورت مجلس ( بدون بار مالی )

22

1080

تحریر ، تنظیم و تصدیق صورت مجلس ( با بار مالی )

23

135

تأیید و ترجمه گواهی ولادت ( درج مهر اصالت ) در صورت عدم صدور

 شناسنامه در نمایندگی

24

180

نصب قیم یا امین موقت

25

100

صدور انواع گواهی ( نسبت ، تابعیت ، اقامت و غیره ) برای افراد حقیقی و

بدون بار مالی

26

45

اضافه کردن نام فرزند خارجی در شناسنامه ایرانی مادر

27

ب) امور مربوط به گذرنامه

750

صدور و تعویض گذرنامه

28

375

صدور و تعویض گذرنامه افراد زیر 18 سال تمام

29

1500

صدور گذرنامه عابرین غیر مجاز

30

1125

صدور گذرنامه مخدوش و آبدیده

31

1125

صدور گذرنامه مفقود ( المثنی )

32

135

تغییر محل اقامت

33

135

صدور خروج مشمولین و غیره تسهیلاتی

34

135

استعلام تاریخ آخرین خروج از کشور

35

ج) امور مربوط به تابعیت

135

اظهارنامه بقاء به تابعیت پدر

36

265

سند بقاء به تابعیت پدر

37

200

اظهاریه تحصیل تابعیت

38

360

سند تابعیت ( به ازای هر همراه 100 یورو )

39

145

اظهاریه قبول تابعیت سابق زوج یا پدر

40

265

موافقتنامه قبول تابعیت سابق زوج یا پدر

41

145

درخواست بازگشت به تابعیت اصلی ( بانوان )

42

188

موافقتنامه رجوع به تابعیت اصلی ( بانوان )

43

105

درخواست بازگشت به تابعیت اصلی ایرانی ( بانوان )

44

145

موافقتنامه بازگشت به تابعیت اصلی ایرانی ( بانوان )

45

188

درخواست اختیار تابعیت زوج

46

310

موافتنامه اختیار تابعیت زوج

47

353

تقاضا نامه خروج از تابعیت

48

1808

سند خروج از تابعیت ( به ازای هر همراه 100 یورو )

49

105

درخواست بازگشت به تابعیت جمهوری اسلامی ایران

50

270

سند بازگشت به تابعیت جمهوری اسلامی ایران

51

1808

سند شناسایی تابعیت خارجی

52

د) امور مربوط به تأیید اسناد و مدارک تجاری ( امور مالی و اموال )

405

تصدیق اعتبار و سرمایه شرکتها ( تراز نامه ، اساسنامه ، روزنامه رسمی و آگهی های سرمایه شرکت ، صورت مطالبات مجمع عمومی ، گواهی سهام و سهم الشرکه ، شرکت نامه و ... )

53

405

تصدیق اعتبار و سرمایه بازرگانان (در صورت ارائه مدارک کافی مانند کارت بازرگانی ، گواهی های سرمایه گذاری ، گواهی مربوط به ماکیت بازرگانی و غیره )

54

405

تصدیق معرفی نامه نمایندگان شرکت ها

55

تصدیق صورت حساب فروش کالا ( فاکتور )

135

از 1 تا 5000000 ریال ( معادل 1 تا 152 یورو )

56

450

از 5000001 تا 50000000 ریال  ( معادل 153 تا 1516 یورو )

803

از 50000001 تا 250000000 ریال (معادل 1517 تا 7576 یورو )

1620

از 250000001 تا 500000000 ریال ( معادل 7577 تا 15152 یورو )

3150

از 500000001 تا 2500000000 ریال  ( معادل 15153 تا 75758 یورو )

6300

از   2500000001 ریال به بالا (معادل 75758 یورو )

تصدیق گواهی مبدأ یا مقصد کالا ( در صورت ذکر بها و یا مبلغ مندرج در صورت حساب ارائه شده )

135

از 1 تا 5000000 ریال ( معادل 1 تا 152 یورو  )

57

450

از 5000001 تا 50000000 ریال  (معادل 153 تا 1516 یورو)

803

از 50000001 تا 250000000 (معادل 1517 تا 7576 یورو )

1620

از 250000001 تا 500000000 ریال ( معادل 7577 تا 15152 یورو )

3150

از 500000001 تا 2500000000 ریال ( معادل 15153 تا 75758 یورو )

6300

از 2500000001 ریال به بالا ( معادل 75758 یورو ) 

تصدیق سالم و یا معیوب بودن کالا، گواهی استاندارد کالا، گواهی بازرسی کالا ، گواهی بهداشتی کالا و ... (در صورت ذکر بها و یا مبالغ مندرج در صورت حساب ارائه شده )

270

از 1 تا 50000000 ریال ( معادل 1 تا 1516 یورو )

58

720

از 50000001 تا 5000000000 ریال (معادل 1517 تا 151516 یورو )

1350

از 5000000001 تا 50000000000 ریال (معادل 151517 تا 1515152 یورو )

2520

از 50000000001 ریال به بالا  (معادل 1515152 یورو )

برای هر گونه تصدیق بندهای 58،59 و 60 این جدول در صورت عدم ذکر بها و یا عدم ارائه صورت حساب حداکثر تعرفه های مندرج در بندهای مزبور اخذ میشود.

59

تصدیق اسناد تملک ،مطالبات ، دارایی یا اموال در صورت تعیین بها

100

از 1 تا 5000000 ریال (معادل از 1 تا 152 یورو )

60

405

از 5000001 تا 50000000 ریال ( معادل 153 تا 1516 یورو )

630

از 50000001  ریال به بالا (معادل 1516 یورو )

تصدیق  اسناد تملک، مطالبات ، دارایی، یا اموال بدون ذکر بها

100

تصدیق قرارداد کار بین اشخاص حقیقی و حقوقی

61

100

تصدیق قرارداد بین اشخاص حقیقی (بدون بار مالی )

62

تصدیق قرارداد بین اشخاص حقیقی (با بار مالی )

100

از 1 تا 5000000 ریال ( معادل 1 تا 152 یورو )

63

270

از 5000001 تا 50000000 ریال ( معادل 153 تا 1516 یورو )

64

450

از 50000001 به بالا (معادل 1516 یورو )

65

ه)امور کلی و متفرقه

135

تصدیق انواع اقرارنامه

66

135

تصدیق امضاء و مهر دوائر دولتی و نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور

67

180

تصدیق امضاء و مهر مقامات رسمی و دوائر دولتی خارجی

68

100

تصدیق امضاء اشخاص متفرقه (اتباع جمهوری اسلامی ایران)

69

990

تصدیق امضاء ذیل وکالتنامه برای نقل و انتقال (فروش) اموال غیر منقول

70

195

تصدیق امضاء ذیل وکالتنامه برای نقل و انتقال (فروش) اموال منقول

71

100

تصدیق امضاء ذیل وکالتنامه برای سایر موارد مانند خرید اموال،دریافت مستمری یا حقوق بازنشستگی، امور اداری، بانکی و غیره

72

55

صدور گواهی فوت (در صورت ثبت فوت )هر برگ

73

225

انجام مکاتبات جهت اخذ مجوز برای صدور خروجی مشمولین

74

265

انجام مکاتبات جهت اخذ مجوز برای صدور خروجی برای عابرین غیر مجاز

75

100

کپی برابر اصل کردن هر برگ (هر مهر و امضاء) در صورت درخواست شخصی افراد

76

 

مشخصات حساب بانکي سفارت

EMBASSY OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN - COPENHAGEN

Account Number: 4001-4140059900

Danske Bank

واريز از ساير نقاط

IBAN : 4330004140059900

SORT CODE : DABADKKK

 

 

اداره کل ارزیابی و نظارت
سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران